Rekrutacja KL. I SP

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  NR 17 W

 ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

W GLIWICACH

na rok szkolny 2018 / 2019

I. REKRUTACJA DO KLAS I PRZEPROWADZANA JEST NA PODSTAWIE: 

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn.zm),
  •  Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.(Dz. U z 2017 r. poz. 610),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),    
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
  • Zarządzenia Nr PM 5744/18 z 31 stycznia 2018 roku w sprawie : określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły,
  • Uchwały XXIV/610/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku w sprawie : określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

II. ZASADY PRZYJĘĆ

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica / opiekuna prawnego.

2. Zgłoszenie zawiera:

a. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b. imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych kandydata;

c. adres miejsca zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych kandydata i kandydata;

d. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata / opiekunów prawnych – o ile je posiadają;

e. oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata/opiekunów prawnych i kandydata.

3. Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach jest przeprowadzana dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek obojga rodziców / opiekunów prawnych kandydata.

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice:

Lp.Rodzaj czynnościTerminw postępowaniu rekrutacyjnymTerminw postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.04.2018-20.04.2018 do godziny 15.0015.05-18.05.2018 do godziny 15.00
2.Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.04.2018-23.04.201815.05 – 21.05.2018
3.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.27.04.2018 od godziny 12.0025.05.2018 od godziny 12.00
4.Potwierdzenie przez rodzica  / prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.27.04.2018 –11.05.2018 do godziny 15.0025.05.2018 –30.05.2018 do godziny 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.14.05.2018 do godziny 15.004.06.2018 do godziny 15.00

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja   Rekrutacyjna.

7. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić Dyrektor oraz Wicedyrektor Szkoły.

8.  Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

L.p.KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
 1. Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły,   wskazanej  na pierwszej pozycji we wniosku.50
 2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku w roku szkolnym,  którego dotyczy rekrutacja.30
 3. Kandydat, którego rodzic pracuje, 
w obwodzie szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku.
10oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
  4.Kandydat, którego członek rodziny lub inna osoba, która będzie upoważniona do odbierania kandydata po zakończeniu zajęć szkolnych, zamieszkuje w obwodzie szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku.5oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
 5. Kandydat zamieszkały w obrębie osiedla, 
na którym znajduje się szkoła.
3oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna

III . POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Możliwość złożenia przez rodzica wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły.
15.05.2018r. -21.05.2018r.
2.Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia zawierającego przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 
w postępowaniu rekrutacyjnym.
W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku 
3.Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
4.Dyrektor publicznej szkoły podstawowej  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji.W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
5.Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 

Dyrektor ZSO Nr 12

Krystyna Blacha

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.