Rekrutacja KL. I SP

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  NR 17 W

 ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

W GLIWICACH

na rok szkolny 2018 / 2019

I. REKRUTACJA DO KLAS I PRZEPROWADZANA JEST NA PODSTAWIE: 

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn.zm),
  •  Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.(Dz. U z 2017 r. poz. 610),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),    
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
  • Zarządzenia Nr PM 5744/18 z 31 stycznia 2018 roku w sprawie : określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły,
  • Uchwały XXIV/610/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku w sprawie : określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

II. ZASADY PRZYJĘĆ

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica / opiekuna prawnego.

2. Zgłoszenie zawiera:

a. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b. imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych kandydata;

c. adres miejsca zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych kandydata i kandydata;

d. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata / opiekunów prawnych – o ile je posiadają;

e. oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata/opiekunów prawnych i kandydata.

3. Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach jest przeprowadzana dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek obojga rodziców / opiekunów prawnych kandydata.

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice:

Lp.Rodzaj czynnościTerminw postępowaniu rekrutacyjnymTerminw postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.04.2018-20.04.2018 do godziny 15.0015.05-18.05.2018 do godziny 15.00
2.Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.04.2018-23.04.201815.05 – 21.05.2018
3.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.27.04.2018 od godziny 12.0025.05.2018 od godziny 12.00
4.Potwierdzenie przez rodzica  / prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.27.04.2018 –11.05.2018 do godziny 15.0025.05.2018 –30.05.2018 do godziny 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.14.05.2018 do godziny 15.004.06.2018 do godziny 15.00

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja   Rekrutacyjna.

7. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić Dyrektor oraz Wicedyrektor Szkoły.

8.  Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

L.p.KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
 1. Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły,   wskazanej  na pierwszej pozycji we wniosku.50
 2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku w roku szkolnym,  którego dotyczy rekrutacja.30
 3. Kandydat, którego rodzic pracuje, 
w obwodzie szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku.
10oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
  4.Kandydat, którego członek rodziny lub inna osoba, która będzie upoważniona do odbierania kandydata po zakończeniu zajęć szkolnych, zamieszkuje w obwodzie szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku.5oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
 5. Kandydat zamieszkały w obrębie osiedla, 
na którym znajduje się szkoła.
3oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna

III . POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Możliwość złożenia przez rodzica wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły.
15.05.2018r. -21.05.2018r.
2.Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia zawierającego przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 
w postępowaniu rekrutacyjnym.
W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku 
3.Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
4.Dyrektor publicznej szkoły podstawowej  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji.W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
5.Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 

Dyrektor ZSO Nr 12

Krystyna Blacha