WDŻ

 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE I GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

 Lp. Temat zajęć Ilość godzin Osiągnięcia uczniów
1 1  Rola koleżeństwa i przyjaźni w życiu człowieka. 1 1. Uświadomienie sobie własnego udziału w budowaniu wspólnoty grupowej.
2. Uświadomienie sobie cech dobrego kolegi i przyjaciela.
3. Nabranie poczucia własnej wartości.
4. Zrozumienie konieczności rozwiązywania konfliktów.
 2
 
Odpowiedzialność za rozwój i realizację celów życiowych. 1 1. Zdobycie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na siebie (zalety i wady).
2. Uświadomienie sobie odpowiedzialności za własny rozwój.
3. Zdobycie umiejętności planowania i realizowania działań służących własnemu rozwojowi.
4. Nabycie umiejętności formułowania oraz hierarchizowania celów życiowych.
5. Zdobycie umiejętności pokonywania trudności.
6. Uświadomienie sobie wpływu stereotypów na kształtowanie osobowości.
 3 Relacje międzyludzkie i ich znaczenie: przyjaźń, zakochanie, miłość. 1 1 . Rozumienie różnic i podobieństw między przyjaźnią, zakochaniem i miłością.
2.  Uzmysłowienie sobie znaczenia pierwszych związków (przyjaźń, sympatia, miłość).
3. Pojmowanie różnic w sposobach okazywania uczuć w różnych relacjach międzyludzkich.
 4 Rola miłości w życiu człowieka i jej
rodzaje.
1 1. Rozumienie znaczenia okazywania miłości (do rodziców, rodzeństwa, kobiety, mężczyzny).
 5 Rola rodziny w życiu człowieka. 1 1 . Docenienie roli rodziny w swoim życiu.2.Rozumieć pojecie rodziny w różnorodnych aspektach: rodzina niepełna, adopcyjna, zastępcza, rodzina nieformalna.
 6 Odpowiedzialność wszystkich
za atmosferę panującą w rodzinie.
1 3. Uświadomienie sobie wpływu własnego postępowania na życie rodzinne.4. Uświadomienie sobie wagi wyboru partnera.
 7 Budowa prawidłowych relacji z rodziną. Konflikt pokoleń – przyczyny. 1 1. Przewidywanie konsekwencji swoich zachowań.
2. Uświadomienie sobie wpływu komunikatów typu TY i typu JA na innych członków rodziny.
3. Zrozumienie konieczności rozwiązywania konfliktów.
4. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych (rozmowa, kompromis, ustępstwo).5. Zna asertywne sposoby rozwiązywania konfliktów.
 8 Różnice psychoseksualne między płciami. 1 1 . Poznanie różnic psychoseksualnych między płciami.
2. Dostrzeżenie komplementamości płci.
 9 Tożsamość płciowa - męskość i kobiecość 1 1.Zrozumienie i akceptacja własnej i przeciwnej płci.
2. Poznanie możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z określeniem własnej tożsamości płciowej.
 10 Budowa układów rozrodczych męskiego i żeńskiego.
Funkcjonowanie układów rozrodczych.
2 2 1 . Poznanie narządów tworzących układy rozrodcze.
2. Poznanie ich funkcji.3. Poznanie zmian fizycznych towarzyszących dojrzewaniu.4. Uzmysłowienie sobie zachodzenia zmian fizycznych w tym okresie.
 
 11
 12 Fizjologia zmian okresu dojrzewania.
Zmiany fizyczne i psychiczne
towarzyszące dojrzewaniu.Etapy dojrzewania.
1 1 1 . Poznanie czynników odpowiadających za zmiany w okresie pokwitania.
2. Rozróżnianie faz pokwitania.
3. Uświadomienie sobie, że dojrzewanie dziecka jest również trudnym czasem dla rodziców.
4. Rozróżnianie rodzajów dojrzałości: biologicznej, psychicznej i społecznej.
 13 Popęd płciowy i jego biologiczne uwarunkowania. 1 1 1. Rozumienie pojęcia popędu płciowego.
2. Poznanie problemów związanych z pojawieniem się w okresie dojrzewania popędu płciowego.3. Rozpoznawanie impulsów wywołujących popęd płciowy, umiejętność ich unikania.
 14 Higiena okresu dojrzewania. 1 1 1. Rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny osobistej.
2. Opanowanie wiadomości na temat higienicznego trybu życia.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE II GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

 Lp. Temat zajęć Ilość godzin Osiągnięcia uczniów
 1 Dojrzałość biologiczna, psychiczna,
społeczna i prawna.
1 1 . Poznanie różnic między rodzajami dojrzałości.
2. Poznanie czynników wpływających na osiągnięcie danego etapu dojrzałości.
 2 Sposób spędzania czasu wolnego i jego wpływ na kształtowanie osobowości. 1 1. Nabycie umiejętności organizowania czasu wolnego z korzyścią dla siebie, swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, kolegów i rodziny.2. Rozumienie, że obyczaje, styl życia oraz tradycje mają wpływ na kształtowanie osobowości człowieka.3. Poznanie skutków niewłaściwego spędzania czasu wolnego.4. Nabycie umiejętności przeciwstawiania się presji grupy – asertywnapostawa
 3 Rola autorytetów w życiu człowieka. 1 1.Poznanie wzorów wpływających konstruktywnie na kształtowanie własnej dojrzałości.2. Nabycie umiejętności dokonywania wyboru właściwych celów życiowych pokonywania trudności w ich osiąganiu.3. Krytyczne ocenianie informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu.
 4 Przygotowanie do pełnienia ról
małżeńskich.
1 1 . Rozumienie sensu i celu zawierania małżeństwa
2. Uświadomienie sobie, że współżycie seksualne powinno wynikać z odpowiedzialnej miłości.
3. Rozumienie roli małżonków  w budowaniu związku.
4. Poznanie możliwości  rozwiązywania konfliktów.
5. Poznanie zachowań sprzyjających wzmacnianiu  więzi między małżonkami
 5 Przygotowanie do pełnienia ról
rodzicielskich.
1 1. Uświadomienie sobie, że rodzice ponoszą odpowiedzialność moralną i prawną za wychowanie dzieci.2. Rozumienie, na czym polega świadome macierzyństwo i ojcostwo.
3. Rozumienie  nadrzędnej roli rodziców w procesie kształtowania osobowości dzieci.
 6 Etapy miłości– fascynacja, miłość, miłość dojrzała. 2 1. Uświadomienie sobie, że dojrzewanie do miłości jest procesem.
2. Poznanie cech miłości dojrzałej.
3. Nabranie przekonania o związku między miłością a pełnieniem ról małżeńskich rodzicielskich w przyszłości.
 7
 
 8 Inicjacja seksualna i jej  uwarunkowania. 2 2 1. Poznanie konsekwencji wczesnej inicjacji seksualnej (psychicznych, zdrowotnych, uczuciowych, społecznych).2. Nabranie przeświadczenia o negatywnym wpływie alkoholu i narkotyków na podjęcie decyzji o inicjacji seksualnej.3. Uznanie, że własne racje, dążenia i przekonania  powinny pełnić nadrzędną rolę w podejmowaniu  decyzji-asertywna odmowa.
 
 9
 10 Biologia prokreacji.Wartość życia poczętego. 1 1 1. Zdobycie wiadomości dotyczących fizjologii płodności kobiety.
2. Nabycie umiejętności rozpoznawania objawów płodności.
3. Poznanie korzyści płynących z umiejętności rozpoznawania objawów płodności.
4. Rozumienie, że każdy człowiek ma prawo do życia.
 11  Przebieg i higiena ciąży.  1 1 1 . Poznanie zmian zachodzących w organizmie kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu.
2. Rozumienie wpływu zdrowia kobiety oraz jej trybu życia na rozwój płodu.
 12 Rozwój dziecka w okresie prenatalnym. 1 1 Poznanie etapów i przebiegu rozwoju płodu.
 13 Instrukcja obsługi małego człowieka. 1 Poznanie podstawowych zasad opieki nad niemowlęciem.
 14 Ontogeneza człowieka (od narodzin do wieku późnego). 1 1.Poznanie faz rozwojowych człowieka – właściwości, zalet i wad każdej z nich.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE III GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

 Lp. Treści Ilość godzin Osiągnięcia uczniów
 1 Trwałość więzi małżeńskiej. 1 1. Nabranie przekonania o konieczności wzajemnego wspierania się małżonków.
2. Poznanie przyczyn występowania konfliktów oraz rozumienie konieczności ich rozwiązywania.
 2 Odpowiedzialne rodzicielstwo. 1 1 . Poznanie czynników wpływających na mechanizmy kierujące rozwojem dziecka.
2. Rozumienie zmieniających się potrzeb dziecka zależnie od etapu życia.
3. Poznanie cech odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.
 3 Ciąża nastolatków. 1 1. Rozumienie, że odpowiedzialność jest integralnym elementem dojrzałości do rodzicielstwa.
2. Rozumienie skutków ciąży u dziewcząt nastoletnich (fizycznych, psychicznych, społecznych)
 4 Metody naturalnego planowania rodziny (termiczna, Billingsa, objawowo -termiczna). 1 1. Zdobycie wiadomości na temat fizjologii rozmnażania.
2. Rozpoznawanie objawów płodności.
3. Nabranie umiejętności obserwowania własnej płodności.
 5 Metody i środki antykoncepcyjne. 2 1. Poznanie środków antykoncepcyjnych.
2. Poznanie przeciwwskazań, wskazań i konsekwencji stosowania wybranych metod i środków antykoncepcyjnych.
 
 6
 7 Konsekwencje prawne, fizyczne i psychiczne aborcji. 1 1. Poznanie konsekwencji prawnych, moralnych, psychicznych i fizycznych wykonania zabiegu aborcji.2. Poznanie możliwych rozwiązań w przypadku niechcianej ciąży.
 8 Problemy i trudności młodzieży związane z okresem dojrzewania. 2 2 1 . Poznanie korzyści płynących z panowania nad własnym popędem.
2. Rozumienie rozbieżności potrzeb między płciami.
3.  Wykształcenie w sobie postawy odpowiedzialności za siebie i partnera.
 9
 
 10 Zagrożenie społeczne związane
z okresem dojrzewania.
1 1 1. Uświadomienie sobie szkodliwego wpływu pornografii na rozwój psychoseksualny2. Rozumienie niszczącego wpływu prostytucji, bulimi, anoreksji,  narkotyków i alkoholu na psychikę, zdrowie, budowanie więzi  międzyludzkich oraz zachowania seksualne.3. Umiejętność asertywnego zachowywania się w różnorodnych sytuacjach życiowych.
 11 1 Choroby przenoszone drogą płciową: - drogi przenoszenia – profilaktyka - aspekt społeczny. 2 2 1. Uzyskanie wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą płciową.
2. Poznanie czynników wywołujących je.
3. Rozumienie przyczyn występowania chorób przenoszonych drogą płciową.
4. Zdobycie wiadomości dotyczących profilaktyki.
5. Poznanie konsekwencji zdrowotnych, społecznych i moralnych wynikających z chorób przenoszonych drogą płciową.
6. Uświadomienie sobie, że wierność jest najlepszym sposobem zapobiegania tym chorobom.
7. Uświadomienie sobie odpowiedzialności za zdrowie swoje i drugiego człowieka.
 12
 
 13 Przemoc wobec młodzieży.Nadużycia seksualne wobec dzieci i młodzieży – próby zapobiegania. 1 1 . Rozumienie pojęcia „intymne obszary ciała".
2. Poznanie czynników mogących wpłynąć na powstanie sytuacji przemocy wobec młodzieży3. Rozpoznawanie sytuacji ryzykownych, w których może dojść do przemocy i nadużyć seksualnych.
 14 Prostytucja nieletnich. 1 1. Wykształcenie w sobie postawy szacunku wobec ciała własnego i innych ludzi.2. Poznanie konsekwencji psychicznych , zdrowotnych, społecznych i etyczno-moralnych, prostytucji .

 

 

 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.