Rekrutacja SP

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  NR 17 W

 ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

W GLIWICACH

na rok szkolny 2017 / 2018

 

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica / opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenie zawiera:
  1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2. imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych kandydata;
  3. adres miejsca zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych kandydata
   i kandydata;
  4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata / opiekunów prawnych - o ile je posiadają;
  5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata/opiekunów prawnych i kandydata.
 3. Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach jest przeprowadzana dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek obojga rodziców / opiekunów prawnych kandydata.
 5. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.04.2017-26.04.2017

do godziny 15.00

12.05-17.05.2017

do godziny 15.00

2.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.04.2017-28.04.2017

12.05 – 19.05.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.04.2017

od godziny 12.00

22.05.2017

od godziny 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica  / prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

28.04.2017 –09.05.2017

do godziny 15.00

22.05.2017 –

25.05.2017

do godziny 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.05.2017

do godziny 15.00

 29.05.2017

do godziny 15.00 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja   Rekrutacyjna.

7. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić Dyrektor oraz Wicedyrektor Szkoły.

8.  Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

                                                                

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

 

1.

 

Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły,   wskazanej  na pierwszej pozycji we wniosku.

50

-

 

2.

 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku w roku szkolnym,  którego dotyczy rekrutacja.

30

-

 

3.

 

Kandydat, którego rodzic pracuje,
w obwodzie szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku.

10

oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna

 

 

4.

Kandydat, którego członek rodziny lub inna osoba, która będzie upoważniona do odbierania kandydata po zakończeniu zajęć szkolnych, zamieszkuje w obwodzie szkoły wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku.

5

oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna

 

5.

 

Kandydat zamieszkały w obrębie osiedla,
na którym znajduje się szkoła.

3

oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna

 

9. Postępowanie odwoławcze:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Możliwość złożenia przez rodzica wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły.

12.05.2017r. -18.05.2017r.

2.

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia zawierającego przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.

W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku

 

3.

Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

4.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

5.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

…………………………………..

Dyrektor Szkoły

 

 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 142 gości oraz 0 użytkowników.