Twórcy programu

 

 

 

Mgr Katarzyna Sikora

Nauczyciel dyplomowany matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie.
Staż pracy: 25 lat.
Doradca metodyczny matematyki Chorzowa.

WYKSZTAŁCENIE:

wyższe magisterskie; 1989 - 1994 Uniwersytet Śląski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; kierunek: matematyka; zakres: matematyka ogólna; Tytuł pracy magisterskiej: "O dwóch równaniach: całkowym i rekurencyjnym"
Kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w RODN „WOM”, Katowice 2002/2003

DODATKOWE KWALIFIKACJE

 • Studia podyplomowe w Uniwersytecie Śląskim: „Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki”, Katowice 2001/2002
 • Kurs kwalifikacyjny: „Organizacja i zarządzanie oświatą”, RODN "WOM", Katowice 2003/2004
 • Kurs kwalifikacyjny do sprawowania nadzoru pedagogicznego, RODN „WOM”, Katowice 2005/2006

WAŻNE MOMENTY W PRACY ZAWODOWEJ

 • 8 V 2001: wpis do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej (po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego; egzaminator maturalny)
 • 1 II 2003: powierzenie funkcji doradcy metodycznego matematyki dla szkół wszystkich poziomów w Chorzowie
 • 5 VIII 2003: uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • 22 VI 2004: wpis na listę ekspertów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy)

INNE

 • 1997: PIERWSZY STOPIEŃ SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ w zakresie nauczania matematyki.
 • Języki obce: angielski - egzamin dla nauczycieli w dn. 18 VI 1991 (Kuratorium Oświaty i Wychowania Katowice, Delegatura Zamiejscowa Chorzów)
 • Od 2003: Przewodnicząca Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczyciela Matematyki; 
 • czwarta kadencja w charakterze członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczyciela Matematyki.

OSIĄGNIĘCIA

 • Nagrody Dyrektora Szkoły (1989, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • Nagroda Prezydenta Miasta Chorzowa (2007, 2009)
 • Medal Komisji Edukacji (2010).

SZKOLENIA

 • Kurs andragogiki. (RODN "WOM", zakończ. 13 III 2006)
 • KOWEZiU - szkolenie dla kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego, 02-08.2006
 • “IPM TOOLS FINDING INNOVATIVE PEDAGOGICAL METHODS TO INTEGRATE WEB BASED TOOLS INTO TEACHING AND LEARNING” kurs doskonalący w Hiszpanii w ramach programu LLL (22-28.09.2008).
 • „Schools and education systems in Sunnhordland – a Norwegian region” - wizyta studyjna w Norwegii (4-8 V 2009). „Przed obowiązkową maturą z matematyki” - konferencja krajowa org. przez CKE w Warszawie (3 części).
 • „EDIPED - EUROPEAN DIGITAL PORTFOLIO FOR EDUCATORS” - kurs doskonalący na Cyprze w ramach programu LLL (6-13 X 2010).
 •  „XXV Jubileuszowa Szkoła Dydaktyki Matematyki” - konferencja krajowa w Bielsku-Białej (5 - 8 IX 2011).
 • “Quality and cohesion in teaching science: collaboration across general education levels” - wizyta studyjna w Danii (26 - 30 IX 2011).
 • XV Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Grudziądzu "Matematyka - droga do przyszłości", 11-14 II 2006
 • XVI Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Muszynie "Matematyka nasza niedostrzegalna kultura", 26-29.01.2007
 • XVII Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Kielcach "Dajmy szansę matematyce", 1-4.02.2008
 • XVIII Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Radomiu "Przede wszystkim geometria", 24-27 I 2009.
 • XIX Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Gdańsku "Z matematyką od przedszkola do matury", 12-15 II 2010
 • XX Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Bydgoszczy "20 lat SNM-u dla matematyki", 28-31 I 2011
 • XXI Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Krakowie "Zdolny matematycznie - twórczy w życiu", 10-13 II 2012
 • XXII Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Łodzi "Co nowego w nauczaniu matematyki?", 25-28 I 2013

Organizator konferencji (miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich):

 • Forum edukacyjne "Jesienne spotkania śląskich matematyków" w RODN "WOM", 15 XI 2003
 • XIII Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Łowiczu, 2-5.02.2004
 • Wojewódzka konferencja dla nauczycieli matematyki: „Matura 2005”, (RODN "WOM", K-ce), 10 I 2005
 • XIV Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Grudziądzu "Egzaminy i co dalej?”, 5-8 II 2005
 • Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki województwa śląskiego "Wspieranie rozwoju człowieka na lekcjach matematyki", 26 XI 2004
 • "Proste środki dydaktyczne jako skuteczne narzędzie aktywizujące i inspirujące", Chorzów, 11.03.2005
 • „Matematyka i ekologia”, (SNM, SP-25, Chorzów); 7-8 X 2005
 • „Nauczanie matematyki w świetle badań PISA”, (SNM, ZNP, CODN, W-wa); 8-10 XI 2005 (prowadzenie warsztatów)
 • XV Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Grudziądzu "Matematyka - droga do przyszłości", 11-14 II 2006
 • "Pomagamy uczniowi zrozumieć siebie i świat" - konf. SNM w RODN "WOM" w K-cach, 29.09.2006
 • "Razem możemy więcej i skuteczniej" - konf. SNM w Czeskim Cieszynie, 20-21.10.2006
 • XVI Kraj. Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Mat. w Muszynie "Matematyka nasza niedostrzegalna kultura", 26-29.01.2007
 •  "Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki" - konferencja SNM w Chorzowie, 13-14.04.2004
 • „Podnoszenie jakości kształcenia matematycznego w szkole podstawowej i gimnazjum” w RODN „WOM” w Katowicach (19.03.2007)
 • "W trosce o lepszy warsztat pracy” - konferencja wojewódzka w RODN "WOM”, Katowice, 9.11.2007
 • Konferencja metodyczna „Wspieranie rozwoju uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki” konferencja wojewódzka w RODN "WOM, Katowice,11.02.2008 (organizacja + wykład)
 • Miejska konferencja metodyczna na temat: „Wspieranie rozwoju ucznia poprzez ocenianie”, Chorzów, 9 kwietnia 2008r.
 • Szkolenia rad pedagogicznych w ramach projektu MEN „Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, V-VI 2009
 • „Matematyka bez granic” - konferencja SNM w Chorzowie, 3-4.10.2008.
 • "Internet w nauczaniu matematyki - pomoc, czy zagrożenie?" - konf. SNM w RODN "WOM" w K-cach, 27.11.2008.
 • „Szkoła przyjaźnie wymagająca. Reforma programowa kształcenia ogólnego 2009-2015” - konferencja miejska w Chorzowie, 26.03.2009.
 • „Gdy skutecznie używamy własnych rąk nasze serca najbardziej przepełnione są pokojem”, czyli „O nauczaniu z origami w tle”. [Akiro Yoshizawa] - konferencja SNM w Chorzowie, 5.03.2009.
 • „Nowoczesne i tradycyjne pomoce dydaktyczne w nauczaniu matematyki i przedmiotów ścisłych” - konf. SNM w RODN "WOM" w K-cach, 6.04.2009.
 • „Recepta na sukces?” konf. SNM w RODN "WOM" w K-cach w dn. 28 IX 2009.
 • Konferencja miejska  poświęcona świetlicom: „Świetlica szkolna - rola  w edukacji i wychowaniu ucznia w zreformowanej szkole” – I 2010.
 • „O prawach człowieka” – konf. miejska w ramach II Chorzowskiego Festiwalu Nauki, 9.03.2010.
 • „Nauczyciel autorytetem?” – konf. regionalna SNM w ramach II Chorzowskiego Festiwalu Nauki, 11.03.2010.
 • "Sposób na ucznia" - konf. SNM w RODN "WOM" w K-cach w dn. 30 IX 2010.
 • „Od gry dydaktycznej do projektu” - konf. regionalna SNM w ramach III Chorzowskiego Festiwalu Nauki, 7.03.2011.
 • "Nauczanie przyszłościowe matematyki" - konf. SNM w RODN "WOM" w K-cach w dn. 7 X 2011.
 • „Matematyka nie musi być trudna - o ciągłości pracy z uczniem uzdolnionym” - konf. regionalna SNM w ramach IV Chorzowskiego Festiwalu Nauki, 12.03.2012.
 • "O dyscyplinie - matematycznie i wychowawczo" - konf. SNM w RODN "WOM" w K-cach w dn. 27 IX 2012.
 • „Wspomaganie dzieci w rozwijaniu inteligencji operacyjnej jako warunek odnoszenia sukcesów w edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole” -  konf. regionalna SNM w ramach IV Chorzowskiego Festiwalu Nauki w dn. 18.03.2013.
 • Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych fizyki, chemii i matematyki pod patronatem dr hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołek, ŚMCEBI w Chorzowie.

Organizator konkursów matematycznych:

 • Miejski Konkurs Przedmiotów Ścisłych dla uczniów gimnazjów (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
 • PIKOMAT – międzynarodowy konkurs matematyczny (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
 • Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki organizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach (co roku praca w charakterze przewodniczącej komisji konkursowej w II etapie konkursu, a od 2009/2010 członek wojewódzkiej Komisji Konkursowej).

Inne:

 • Współpraca z Urzędem Miasta Chorzów - opracowanie i wdrożenie „planu naprawczego” Chorzowa (2009/2010).
 • Praca w charakterze Przewodniczącej Zespołu Egzaminatorów sprawdzającego maturę z matematyki (w Chorzowie, od 2009, 2010, 2011, 2012).
 • Współpraca z Kuratorium Oświaty w Katowicach – udział, w charakterze partnera, w projekcie COMENIUS REGIO „Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się” (2010-2012)
 • Realizacja innowacji przedmiotowej „Elementy nauczania matematyki z wykorzystaniem języka angielskiego technicznego”.
 • Udział w wielostronnym projekcie COMENIUS “Exploring innovative and creative ways of teaching using new tools and methods” (2009-2011 w ZSO-1).
 • Udział w wielostronnym projekcie COMENIUS “Key competences to prepare our students for an entrepreneurial mindset (KEM)” (2011-2013 w ZSO-1).
 • „Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne” – praca w radzie programowej.
 • Klub Kreatywnego Nauczyciela (Matematyki) – prowadzenie.
 • Aktywne metody nauczania” – Matematyczna Papierowa Kawiarenka
 • Udział w międzynarodowym projekcie UE „Calibrate” realizowanym przez MEN (2006-2008) w charakterze krajowego koordynatora ds. walidacji.

Publikacje od roku szk. 2008/2009:

 • „Projekt Calibrate”;  NiM+TI nr 67.
 • „Czy nauczyciel matematyki może się nudzić? O doskonaleniu zawodowym nauczycieli za granicą”; NiM+TI nr 68.
 • „Matematyka bez granic”; NiM+TI nr 68.
 • „Warto się dokształcać za granicą”; Matematyka, nr 5, maj 2009, 351(LXII).
 • „Zawodowy rozwój nauczycieli”; Magazyn Szkolny.
 • „Internet w nauczaniu matematyki; Magazyn Szkolny.
 • „Matematyka bez granic”; Magazyn Szkolny.
 • „O doskonaleniu zawodowym nauczycielki matematyki za granicą”; Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne, t. VII.
 • „Władysław Sikora (1909 – 1976); Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne, t. VII.
 • „Informacja o projekcie CALIBRATE”; Materiały Pokonferencyjne, XVIII Krajowa Konferencja SNM, Bielsko-Biała 2009.
 • „Kilka uwag o szkolnictwie w Norwegii”, Matematyka nr 11, grudzień 2009, 357 (LXII).
 • „Recepta na sukces?”, Magazyn Szkolny 3/330, XI 2009.
 • „Zawodowy rozwój nauczycieli”, Magazyn Szkolny, jesień 2009.
 • „Wszyscy byliśmy Europejczykami, ale tylko ja Polką”, Magazyn Szkolny 10/327, VI-VII 2009.
 • „SNM a Comenius Regio”;  NiM+TI nr 73.
 •  „Matematyka inaczej”; Magazyn Szkolny 6/332, II 2010.
 • „Wizyta studyjna w Norwegii”; Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne, t. VIII.
 • „Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział Katowicko-Częstochowski z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie”; Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne, t. VIII.
 • ZDAM MATURĘ Z MATEMATYKI! Zbiór zadań do obowiązkowej matury z matematyki z rozwiązaniami. Poziom podstawowy.- praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Sikory.
 • „20 lat SNM”, NiM+TI nr 76, Zima 2010.
 • „E-portfolio jako innowacyjna metoda ewaluacji pracy nauczyciela”, Magazyn Szkolny 3/341, listopad 2010.
 • „Tak uczą w Danii” - Magazyn Szkolny 15/353, listopad 2011.
 • „Nauczanie przyszłościowe matematyki” - Magazyn Szkolny 15/353, listopad 2011.
 • „Projekt ‘dobra praktyka’” - Magazyn Szkolny 16/354, grudzień 2011.
 •  „Matematyka nie musi być trudna - o ciągłości pracy z uczniem uzdolnionym”; Magazyn Szkolny 19/357, marzec 2012.
 • „Geometria kartki papieru”; materiały pokonferencyjne z XXI KK SNM,
 • „Klub Kreatywnego Nauczyciela (Matematyki) - Chorzów”; Wybrane przykłady dobrych praktyk na stronie KO w Katowicach;
 • „Konferencja w RODN WOM w Katowicach ‘O dyscyplinie – matematycznie i wychowawczo’", ”NiM+TI nr 84, Zima 2012.

Ewa  Pokryszka

Miejsce pracy:

Gimnazjum Nr 4 im.Józefa Pukowca w Gliwicach

Funkcje pełnione w szkole:

nauczyciel matematyki, przewodnicząca zespołu przedmiotowego z matematyki

Staż pracy:

26 lat ( w gimnazjum- 13 lat)

Stopień awansu zawodowego:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu

Kierunek: matematyka

Uczelnia : Politechnika Częstochowska

Kierunek: edukacja Informatyczna – studia podyplomowe

Uczelnia : Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Kierunek : terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny

Osiągnięcia dydaktyczne:

 • finaliści konkursu przedmiotowego z matematyki\
 • finaliści międzyszkolnego konkursu „Matematyka wokół nas”
 • wyróżnienia i nagrody rzeczowe w międzynarodowym konkursie matematycznym „KANGUR”

Nagrody dyrektora

– co roku.

Szkolenia, warsztaty, certyfikaty

 • „Analiza wyników egzaminu zewnętrznego w szkole i konstruowanie programu naprawczego” – szkolenie
 • „Projekty, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole – szkolenie
 • „Jak spełniać wymogi reformy na lekcjach matematyki” – szkolenie
 • „Jak uczyć matematyki wobec zmian w edukacji” – seminarium matematyczne
 • szkolenie w ramach projektu „Komputer dla ucznia”

Katarzyna Nowoświat

nauczyciel od 1998 roku, nauczyciel dyplomowany. Obecnie zatrudniona jako nauczyciel fizyki i chemii w Gimnazjum nr 4 w Gliwicach oraz jako nauczyciel matematyki i fizyki w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu. 

Ukończyła:

Politechnikę Śląską wydział Matematyczno-Fizyczny specjalizacja Matematyka stosowana
i modelowanie matematyczne.

Studia podyplomowe z zakresu Fizyki oraz Chemii na wydziale Matematyki – Fizyki -  Chemii
na Uniwersytecie Śląskim

Studium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej – Ośrodek badań i doskonalenia dydaktyki.

Uzyskała certyfikat ukończenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu.

Uczestniczyła w szkoleniach:

 • Projekty, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole.
 • Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie w nowej podstawie programowej
 • Z głową ponad chmurami … jak można uczyć astronomii w szkole.
 • Nauczanie na odległość jako nowoczesny sposób nauczania w społeczeństwie komunikacyjnym.
 • Jak motywować uczniów
 • Komputer w procesie dydaktycznym przedmioty matematyczno – przyrodnicze.
 • Multimedia w dydaktyce.
 • Metody włączania tematu równości płci do lekcji.
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 • Dowodzenie od Gimnazjum do matury.
 • Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w nauczaniu (min cel –Prawa autorskie).
 • … wiele innych

 Współautor programu nauczania i podręczników Matematyka Europejczyka wyd. Helion. Klasa I rok wyd. 2012, Klasa II w druku po pozytywnych recenzjach rzeczoznawców MEN.

Za swą pracę i zaangażowanie wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Dyrektora.


 

Anna Elżbieciak

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

Nauczyciel dyplomowany

Staż pracy:

17 lat

Wykształcenie:

Ukończone studia Akademii Wychowania Fizycznego – kierunek nauczycielski

Studia podyplomowe:

 • ZARZĄDZANIE KADRAMI I DORADZTWO ZAWODOWE - Politechnika Śląska w Gliwicach
 • NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOŁACH – Politechnika Śląska w Gliwicach

FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I CERTYFIKATY:

 • „Moodle dla administratorów”
 • „Moodle dla nauczycieli”
 • „Innowacje w nauczaniu – szkolenia kaskadowe”
 • „Administrator systemu SBS Windows”
 • „Programy własne i planowanie dydaktyczne”
 • „Język angielski pre-intermediate (B1)”
 • „Tworzenie stron WWW”
 • „Grafika komputerowa”

 Nagrody Dyrektora

szkoły od 1999 r. do 2012 r.


Urszula Kocuła-Misiak,

w zawodzie od 35 lat. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem prdagogicznym. Ukończona WSP w Krakowie, kierunek matematyka. W latach 1996- 1997 certyfikaty ZMP, potem KDS- świadectwo bardzo dobrej znajomości j. niemieckiego. Ukończony kurs pedagogiczno - metodyczny dający uprawnienia do nauczania j. niemieckiego. W latach 2000 - 2009 nauczanie matematyki dwujęzycznej w VI LO, od 2004 do chwili obecnej w ZSO nr 12 Gimnazjum Dwujęzyczne. Udział w licznych konferencjach poświęconych dwujęzyczności w kraju i za granicą, tworzenie materiałów w tym zakresie, przygotowanie referatów. Stworzenie bazy zadań do nauczania matematyki z elementami j. niemieckiego w liceum i gimnazjum.

 


Edyta Ciechanowska

ur. 26.12.1976r. w Hrubieszowie

Kwalifikacje

 • Dyplom - Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno - Fizyczny, kierunek matematyka, wyższe zawodowe - 23.05.2000r.
 • Zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji do pracy nauczycielskiej - Politechnika Śląska - Ośrodek Badań i Doskonalenia Dydaktyki - 31.08.2000r.
 • Dyplom - Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno - Fizyczny, kierunek matematyka, wyższe magisterskie - 27.11.2002r.
 • Zaświadczenie wpisu do ewidencji egzaminatorów z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w gimnazjum, OKE w Jaworznie - 9.03.2006r.
 • Akt nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, Katowice - 14.12.2009r.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z fizyki, Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Katowice - 15.03.2011r.

Miejsca zatrudnienia

1. 1.09.2000r - 31.08.2002r. w Gimnazjum nr 13 w Chorzowie

2. od 1.09.2002r. w ZSO nr 12 w Gliwicach

Nagroda Dyrektora

ZSO nr 12 w 2006r, 2008r, 2011r.


 

Dorota Kucza

- nauczyciel dyplomowany. Studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim. Studia licencjackie w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznej w Poznaniu. Ukończone studia podyplomowe: Tłumaczenie Translatoryczne, Nauczanie Informatyki w Szkołach. Ukończone kursy kwalifikacyjne: „Tworzenie stron WWW”, „Grafika komputerowa”.

 

 

 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.