Program

 Interdyscyplinarny program nauczania dla klas I-III gimnazjum obejmujący skorelowane treści matematyki oraz fizyki.

Opracowany w ramach projektu pt. „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Program ten jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, a także uwzględnia zapisy obowiązujących aktów prawnych, takich jak m. in.:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

oraz

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Interdyscyplinarny program nauczania dla klas I-III gimnazjum obejmujący skorelowane treści matematyki oraz fizyki zakłada realizację pełnej podstawy programowej matematyki oraz fizyki w gimnazjum, jak również poszerza w nieznacznym stopniu w/w podstawę programową. Poszerzanie ma miejsce głównie w klasie III po egzaminie gimnazjalnym, a także może mieć miejsce w innych momentach, np. przy realizacji projektu edukacyjnego.

W klasie, w której realizowany jest Interdyscyplinarny program nauczania dla klas I-III gimnazjum obejmujący skorelowane treści matematyki oraz fizyki, każdego z przedmiotów:matematyki i fizyki uczy inny/a nauczyciel/ka. Stosują oni/one wybrany przez siebie podręcznik do danego przedmiotu, dobierając tematy w podręczniku do zagadnień i ich kolejności w Interdyscyplinarnym programie nauczania dla klas I-III gimnazjum obejmującym skorelowane treści matematyki oraz fizyki. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego nauczyciel/ka opracowuje szczegółowy plan nauczania na dany rok.

Zapraszamy do zapoznania się z programem >>

 

 MNOŻENIE I DZIELENIE PIERWIASTKÓW DRUGIEGO STOPNIA

 

FLIP TEACHING

  

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.