Projekt matematyczno-fizyczny

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie  3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod  kształcenia

Projekt  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Korelacja przedmiotowa

na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum

Okres realizacji projektu

1.01.2013 -  31.01.2015

Całkowita wartość projektu

 458 287,10

Wartość dofinansowania

 458 287,10

  Realizator / Biuro Projektu

Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Gliwicach, ul. Płocka 16

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr:. z dnia  o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej  pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie  a miastem Gliwice.

 Opis projektu: 

Funkcjonowanie we współczesnym świecie wymaga umiejętności stosowania matematyki w rozmaitych sytuacjach od selekcji i analizy informacji po rozwiązywanie złożonych interdyscyplinarnych problemów. Wykształcenie matematyczne jest fundamentem wykształcenia i sprzyja zarówno karierze zawodowej jak i radzeniu sobie z problemami dnia powszedniego. Stąd polskie egzaminy zewnętrzne badają obszar umiejętności matematycznych. Silny nacisk na kształtowanie kompetencji matematycznych jest suwerenną decyzją Polski, która wpisuje się jednocześnie w europejską koncepcję edukacyjną wynikającą z zapisów Strategii Lizbońskiej, która bardzo mocno stawia na innowacyjność i rozwój technologii. Taki rozwój nie może się odbyć bez przemiany jakościowej w kapitale ludzkim. Europa potrzebuje młodych ludzi, którzy zechcą najpierw wytrwale uczyć się matematyki, a następnie studiować nauki ścisłe i techniczne. Tymczasem droga, którą musimy przebyć by przywrócić właściwą rangę „królowej nauki” oraz wyzwolić motywację młodych ludzi do jej zgłębiania jest jeszcze długa. .Projekt „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum” ma włączyć się w nurt podnoszenia jakości i atrakcyjności nauczania przedmiotów ścisłych. Projekt obejmie swym zasięgiem dwie szkoły gimnazjalne: Gimnazjum nr 4 w Gliwicach oraz Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 12 w Gliwicach.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gliwickich gimnazjach w obszarze kompetencji matematyczno – przyrodniczych poprzez opracowanie, wdrożenie oraz upowszechnienie  interdyscyplinarnego programu nauczania obejmującego skorelowane treści matematyki oraz fizyki na III etapie edukacyjnym.  Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych określonych w następujący sposób:

  • Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycielek w zakresie nowoczesnych metod i form pracy
  • Wzbogacenie bazy dydaktycznej 2 gimnazjów o wdrożony innowacyjny program nauczania oraz pomoce i narzędzia dydaktyczne
  • Wzrost u 60% uczniów/c objętych projektem motywacji do nauki matematyki i fizyki
  • Wzrost o 10% wyników edukacyjnych w obszarze matematyczno - fizycznym osiąganych przez uczniów dwóch gliwickich gimnazjów 

Działania dla wszystkich szkół zaplanowane w ramach projektu obejmują:

  • Opracowanie interdyscyplinarnego programu nauczania wraz z obudową dydaktyczną
  • Przygotowanie kadry pedagogicznej do wdrażania interwencji
  • Wdrożenie oraz ewaluacja interdyscyplinarnego programu nauczania
  • Upowszechnianie rezultatów – konferencja podsumowująca

Lista uczestników projektu „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyk i fizyki w gimnazjum” w kl. I bg Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 209 gości oraz 0 użytkowników.