STYPENDIUM i WYPRAWKA SZKOLNA

WYPRAWKA SZKOLNA 2014


Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach:

 • II-III oraz VI szkoły podstawowej,
 • III szkoły ponadgimnazjalnej

oraz uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z Afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w postaci „Wyprawki szkolnej”.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników można składaćw szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.
1. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów;
 • w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów;
 • w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnościami zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 539 zł netto.
3. Wartość pomocy finansowej, którą uczeń może otrzymać do zakupu podręczników wynosi:

 • do 225 zł dla ucznia klasy II-III szkoły podstawowej;
 • do 325 zł dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej;
 • do 390 zł dla ucznia klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;
 • do 445 zł dla ucznia klasy III liceum ogólnokształcącego i technikum.

4. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz klasy, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji UM.
5. Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu zakupu podręczników.
6. Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach projektu „Wyprawka szkolna”.

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.