Ratowanie zabytków naszej małej ojczyzny

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

w roku szkolnym 2017/2018

ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

DZIECI KLAS ZEROWYCH, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, MŁODZIEŻ GIMNAZJALNĄ I PONADGIMNAZJALNĄ

DO UDZIAŁU

VII  EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO „RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

    Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela koordynatorka

Anna Luiza Jaksik adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu:

RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12

44-164 Gliwice

ul. Płocka 16

Koordynatorzy:

Anna Luiza Jaksik, Katarzyna Szczepkowska

Współpraca:

Joanna Duda, Katarzyna Kiklaisz, Agnieszka Lekszycka, Wiktoria Szklorz, Justyna Juranko.

CELE KONKURSU:

a) Promocja ratowania dziedzictwa kulturowego i zabytków architektonicznych Śląską.

b) Rozwijanie edukacji w zakresie ratowania zabytków naszego regionu

c) Poznanie obszarów ratowania zabytków małych ojczyzn wpisanych w program następujących instytucji: Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urzędy Miast i Urzędy Gmin.

d) Pobudzanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym - bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego.

e) Kształtowanie u młodych ludzi postawy świadomej przynależności do „Małej Ojczyzny”.

f) Wykorzystanie potencjału zabytków oraz zainteresowanie zasobami „Małej Ojczyzny"

g) Propagowanie w społeczeństwie wiedzy i zamiłowania do sztuki oraz odpowiedzialności za dobra kultury.

h) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, kształcenie wrażliwości estetycznej oraz aktywności i wyobraźni plastycznej.

i) Prezentacja i upowszechnianie twórczości dzieci i młodzieży.

j) Wymiana doświadczeń, pogłębienie umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych.

k) Inspirowanie dzieci i młodzieży do działań kreatywnych.

l) Wdrażanie do twórczego oraz krytycznego myślenia.

m) Doskonalenie umiejętności zbierania i selekcji informacji na określony temat.

n) Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią komputerową.

UCZESTNICY:

 • uczniowie szkół, przedszkoli i członkowie ognisk pracy pozaszkolnej w przedziale wiekowym od 6 do 20 roku życia.

TEMATYKA PRACY KONKURSOWEJ:

RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY

Technika wykonania: do wyboru - prace plastyczne (rysunki, obrazy, kolaże), fotografie, prace przestrzenne, filmy (5 min.), prezentacje multimedialne- max.10-12 slajdów, albumy oraz inne.  Prace wykorzystujące źródła informacji muszą być zaopatrzone w bibliografię.

Prace należy wykonywać indywidualnie. Prace nie mogą być powielanym szablonem. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które do tej pory nie były nigdzie publikowane i nagradzane.

Zachęcamy do zrobienia filmu, zaprojektowania pracy plastycznej, albumu czy też prezentacji multimedialnej, która będzie inspiracją do ratowania zabytku w Waszej miejscowości lub okolicy. Może to być kościół, pomnik, cmentarz, pałac, kapliczka, krzyż przydrożny, znalezisko archeologiczne, pomnik przyrody, pomnik historyczny, zapomniane zabytki – wszystko co posiada wartość historyczną, naukową, artystyczną i stanowi pamiątkę kultury.

 1. Pamiętajcie, aby zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne obiektu, podkreślić i wykorzystać jego atuty, unikatowość oraz piękno. (Uwaga: konkurs dotyczy zabytków, które należy uratować, a nie zbytów już uratowanych, odrestaurowanych).
 2. Uwaga: konkurs dotyczy zabytków, które należy uratować, a nie tych, które już są  uratowane, odrestaurowane.

FORMAT PRAC:

format 21x 30cm(a4)

format 42 x 29 cm (a3)

maksymalny format 42 x 59,4 (a2)

(dotyczy rozmiarów pracy, a nie dotyczy oprawy pracy plastycznej)

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 09 kwietnia 2018 r.

WYNIKI KONKURSU i ROZDANIE NAGRÓD: 25 kwietnia 2018 r. w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

- Adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12

44-164 Gliwice

ul. Płocka 16

(z dopiskiem KONKURS RATOWANIE ZABYTKÓW)

Opis prac: metryczkę zawierającą wyłącznie: wiek autora, jego symbol (godło, hasło) oraz nazwę zabytku, a także dane autora i nauczyciela prowadzącego, nazwę, adres i telefon kontaktowy, adres e-mailowy, telefon szkoły lub ośrodka pracy pozaszkolnej, należy umieścić w zaklejonej, oznaczonej godłem/hasłem kopercie, która zostanie dostarczona wraz z pracą. Godło umieszczone na pracy oraz na kopercie powinno być takie samo. Należy wypełnić metryczkę (załącznik nr 1). Nie naklejać metryczki z tyłu pracy.

Do pracy należy dołączyć również podpisaną zgodę przez rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 2).

Pracę należy oprawić (np. passe-partout lub nakleić na brystol), aby praca była gotowa do ekspozycji.

Uczestnicy konkursu, po jego zakończeniu, mają możliwość odebrania swoich prac. O woli odebrania swoich prac należy jednak poinformować organizatora w momencie ich składania na konkurs. Odbiór prac do 15 września 2018 r.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia prac powstałe w trakcie transportu.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej selekcji prac niespełniających kryteriów umieszczonych w regulaminie.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2. Spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu przyznane będą nagrody GRAND PRIX, trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych:

 • klasy 0 – III,
 • IV -VI szkoły podstawowej
 • klasy gimnazjalne
 • ponadgimnazjalne

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zso12.gliwice.pl

5. Prace  nadesłane  na  konkurs  będą  prezentowane  w  Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach, w sobotach kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach, Biblioteka Centralna w Gliwicach również zorganizuje wystawę prac.

KRYTERIA OCENY

prace plastyczne:

uwaga: konkurs dotyczy zabytków, które należy uratować, a nie  tych,  które już są  uratowane, odrestaurowane.

 1. Zgodność pracy z tematem konkursu.
 2. Jasność przekazu i zrozumienie treści.
 3. Estetyka wykonania.
 4. Oryginalność przedstawienia tematu.
 5. Walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
 6. Na oprawie każdej pracy plastycznej (z przodu) należy umieścić tytuł pracy.

prezentacje multimedialne:

uwaga: konkurs dotyczy zabytków, które należy uratować, a nie  tych,  które już są  uratowane, odrestaurowane.

 1. Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu-Ratowanie Zabytków (Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
 2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 4. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
 5. Ogólne wrażenie estetyczne.
 6. Maksymalna ilość slajdów 10-12 (wymagany slajd tytułowy, na ostatnim slajdzie podanie źródeł i autorów wykorzystywanych tekstów, ewentualnych rysunków, ilustracji, zdjęć, dźwięku itp.).
 7. Zapis prezentacji w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point (z rozszerzeniem *.pps lub *.pptx - jako pokaz) na płytce CD lub DVD.

film:

uwaga: konkurs dotyczy zabytków, które należy uratować, a nie  tych,  które już są  uratowane, odrestaurowane.

 1. Zgodność treści filmu z hasłem przewodnim konkursu.
 2. Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w filmie.
 3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 4. Ogólne wrażenie estetyczne.
 5. Maksymalny czas filmu 5min. (wymagany kadr tytułowy, na końcu filmu podanie źródeł i autorów wykorzystywanych tekstów, ewentualnych rysunków, ilustracji, zdjęć, dźwięku itp.).
 6. Zapis filmu w formacie AVI, MOV.
 7. Poprawność techniczna.
 8. Nagranie filmu na płytce CD lub DVD.

fotografia:

uwaga: konkurs dotyczy zabytków, które należy uratować, a nie  tych,  które już są  uratowane, odrestaurowane.

 1. Każda z przesłanych fotografii musi zawierać następujący opis: tytuł fotografii, datę i miejsce jej wykonania.
 2. Do konkursu trzeba zgłaszać tylko fotografie własne.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie albo dyptyk lub tryptyk.
 4. Przyjmowane będą zdjęcia kolorowe, czarno-białe (bez efektów).
 5. Preferowany format 20 x 30 cm wywołane na papierze fotograficznym i oprawione (np. passe-partout lub naklejone na brystol), gotowe do prezentacji. 

PRAWA ORGANIZATORÓW:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) na rzecz Organizatora oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zso12.gliwice.pl oraz  u organizatora. Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel.: 32 270-15-17 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy sukcesów twórczych.

PARTNERZY z roku 2017:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Departamentu Ochrony Zabytków w Warszawie

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Kuria Diecezjalna w Gliwicach

Urząd Miasta w Gliwicach

Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach

Fundacja "Silesia Pro Europa"

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach

Parafia p.w. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince

Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach

Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość”

 

                                                                                                                                   Załącznik nr 1 do regulaminu

Metryczka

 

Nazwa zabytku

 

Imię i nazwisko autora

 

Wiek i klasa

 

Nazwa, adres szkoły lub ośrodka pracy pozaszkolnej

 

 Telefon kontaktowy/ szkolny

 

Adres e- mailowy

 

Imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 

                                                                                                                                   Załącznik nr 2 do regulaminu

Zgoda na udział w konkursie

* Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …................................................................. w wojewódzkim konkursie  ,,RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY, który organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12

w Gliwicach.

** Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka……………………………………. do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją, wyrażam również zgodę na  wykorzystanie jego wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz podczas wystawy prac.

*** Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do projektu pracy mojego dziecka i jej nazwy oraz ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na reprodukowanie prac według uznania Organizatora oraz publikowania pracy konkursowej w celach promocyjnych.

 ..........................................

Podpis rodzica/opiekuna

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.