OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Płockiej 16.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.

b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

8. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10. Dane osobowe są zbierane celem zapewnienia dzieciom prawidłowego procesu kształcenia i wychowania oraz zapewnienia opieki w czasie zajęć.

11. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

12. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po zakończeniu korzystania przez dziecko z przedszkola lub po cofnięciu Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

13. W przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

14. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Agnieszka Lekszycka tel. 32 270-15-17.          

 

 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.